SPOŁECZNA  SŁUŻBA  INSTRUKTORSKA PZD w ROD „ Sierosław II „ w Dopiewie

                     Działka  na  terenie  ROD                       

 

        Sezon ogrodowy na terenie ROD określa się na czas od 1 kwietnia do 30 października.

 

1.     Powierzchnia  działki  nie  może  przekraczać  500 m² ( Ust. Art. 2 ust.2 ).

2.     Prawo do działki- „ustanowiony zgodnie z ustawą tytuł prawny uprawniający do korzystania

    z działki” ( Ust. Art.2 ust.4 ).

3.     Opłaty  ogrodowe -” ponoszone przez działkowca opłaty wynikające z uczestnictwa   w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności związane z zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej” ( Ust. Art.2 ust.10 ).

4.     Na terenie działki obowiązuje  zakaz  zamieszkiwania  oraz  prowadzenia działalności  gospodarczej  lub innej działalności zarobkowej” ( Ust. Art.12 ).

5.     Na terenie działki  nie może  znajdować  się  altana,  której  powierzchnia zabudowy  przekracza  powierzchnię  35m²  - określoną w art.29 ust.1 pkt.4- Ustawy  z dnia 07.07 1994 - Prawo Budowlane ( Dz. U z 2013 r. poz. 1409 ) oraz art.13 ust.1- Ustawy z dnia 13.12.2013 r. o Rodzinnych Ogrodach Działkowych ( Dz. U z 2014 r. poz. 40 ).

 

        ► Zapisy w Prawie  Budowlanym  związane  z  budową  altan  ogrodowych -

 

6.     Pozwolenia  na  budowę  nie  wymaga  budowa”  (Art. 29 ust.1) :

        -  „ altan  i  obiektów  gospodarczych  na  działkach  w  rodzinnych  ogrodach działkowych 

        o powierzchni  zabudowy do 25 m² ( obecnie do 35 m² ) w miastach i do 35 m²  poza                        granicami miast oraz  wysokości  do 5 m przy dachach  stromych i do 4 m przy dachach

       płaskich” (Art.29 ust.1 pkt.4)

        - powierzchnia zabudowy ( kategoria prawo budowlane)  PZ – powierzchnia rzutu poziomego

         budynku w stanie wykończonym, wyznaczonego przez rzutowanie na powierzchnię terenu

         wszystkich jego krawędzi zewnętrznych przyziemia.

           Do powierzchni zabudowy zalicza się także :

-        ganki i portyki

-        lodżie i krużganki

-        werandy zamknięte i otwarte

-        ogrody zimowe.

           Do powierzchni zabudowy nie wlicza się zewnętrznych części budynku, takich jak :

-        podziemne części budynku

-        studzienki piwniczne

-        pochylnie i schody zewnętrzne

-        tarasy naziemne

-       powierzchnie pod daszkami ochronnymi.                                                                                              

7. „ W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu  administracji  publicznej” ( Ust. Art.13 ust.2 )                                   8. „ Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym w art.36 ust.3 ( Ust. Art.13 ust.3).

9. właściwego organu” - należy przez to rozumieć organy administracji architektonicznej, budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości … „

      10. „ dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki 

     energetycznej … „ (Prawo Budowlane – Ust. Z 2012 r. art.5 ust.3 ).

             SPOŁECZNA  SŁUŻBA  INSRUKTRORESKA PZD w ROD „ Sierosław II „ w Dopiewie

                           Działkowiec w ROD                       

1. „ Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy  dzierżawy działkowej                (Ust. Art.27 ust.1).

► „zawarta jest pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym, a pełnoletnią osobą fizyczną”               (Ust. Art.27 ust.2).

► „ na wniosek działkowca, dzierżawa działkowa podlega ujawnieniu w księdze wieczystej”       (Ust. Art.28 ust.4).

2. „ Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem(Ust. Art.30 ust.1).

► „ Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią  jego własność(Ust. Art.30 ust.2).

► „ Na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w Art.29 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn 07.07.1994 r –Prawo Budowlane”. (Ust.Art.13 ust.1). Powierzchnia zabudowy po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m². Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasów, werand lub ganków, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m². Wysokość altany do 5 m przy dachu stromym, do 4 m przy dachu płaskim. Odległość altany od granic działki nie może być mniejsza niż 3 m. (Regulamin ROD § 44 ).

► „ Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej  lub innej działalności zarobkowe: ( Ust. Art. 12 ).

► „Działka musi być wyposażona w kompostownik” ( Regulamin ROD § 42 ),

►  oraz w zbiornik na nieczystości płynne - szambo .

► „ Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokość 1 m i powinno być ażurowe”       (Regulamin ROD §51).

► „ Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów” ( Regulamin ROD § 59 ).

DZIERŻAWA ( podst. prawna Art.693709 Ust. z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny ).

-Przez umowę dzierżawy jedna strona umowy zobowiązuje się oddać rzecz do używania            i pobierania pożytków ( wydzierżawiający ), natomiast drugado zapłaty umówionego czynszu   ( dzierżawca ). Wydzierżawiający nie musi być właścicielem rzeczy oddawanej  w dzierżawę. Umowa dzierżawy dotyczą często gruntów. Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy            o najmie z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego dotyczących dzierżawy.

CZAS  TRWANIA  UMOWY.

- Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony, jednak umowę dzierżawy zawartą na dłużej niż 30 lat uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania i pobierania z niej pożytków ”             (Ust. Art.28 ust.1).

Zgodnie z art. 693 § 1 kc, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony,        a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu czynsz ( opłaty ogrodowe ).

Obowiązki  dzierżawcy -  ma obowiązki ; określone wprost w przepisach dotyczących umowy dzierżawy ( art. 963 709 kc. ).

W razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem” ( Ust. Art.42 ust.1).

Działkowiec jest zobowiązany utrzymać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosi wydatki związane  z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe ...(Ust. Art.32).

- Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego zasady -obowiązujące na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przepisy określające szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania        z działki oraz funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej(Ust. .Art.2 ust.7)

-Stowarzyszenie ogrodowe uchwala regulamin ROD .(Ust. Art.14 ust.1).